fbpx

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Pure Energy 2 Essence, gevestigd te Enschede, KvK-nummer 71955666, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.

Artikel 3: Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Pure deelt geen privacygevoelige informatie met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Artikel 4: Betaling

 1. Facturen moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 5: Annuleren (Coaching-Training-Workshop)

Individuele afspraken/consulten/coaching

 1. Het kan zijn dat een afspraak geannuleerd of verzet moet worden. Tot 24 uur voor de afspraak kan dit kostenloos.
 2. Bij annulering binnen 24 uur, het vergeten van een afspraak of niet-verschijnen behouden wij het recht om de afspraak in rekening te brengen.
 3. Bij gewichtige omstandigheden heeft Pure het recht de sessie te annuleren.

Workshops en Trainingen

 1. Pure behoudt het recht een training in rekening te brengen, als deze na aanmelding geannuleerd wordt.
 2. Bij gewichtige omstandigheden heeft Pure het recht een training of workshop te annuleren. Het volledige bedrag zal dan worden terugbetaald.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van Pure zijn op basis van volledige, eigen verantwoordelijkheid.
 2. Ellen Hemmer- Pure Energy 2 Essence – kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst.

Artikel 7: Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener, dit kan door een e-mail te sturen aan info@pure-e2e.nl. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

Je inschrijving is gelukt!

Je hebt je succesvol aangemeld voor mijn nieuwsbrief.
Vanaf nu blijf je op de hoogte van alles rondom Pure! 

Ellen

Deze website maakt gebruik van cookies om je de best mogelijke ervaring te geven op onze site, zoals beschreven in de privacyverklaring. Door deze melding te sluiten, verder te lezen op deze pagina, te navigeren op deze website of op een link te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.